โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

เด็ก อธิบายสิ่งที่ส่งผลต่อเด็กจริงๆ คือสภาพชีวิตที่พ่อแม่แสดงออกมา

เด็ก

เด็ก การศึกษาทั้งหมดเป็นการศึกษาด้วยตนเองจริงๆ เด็กเรีย … Read more