โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

ภาษา อธิบายการออกเสียงที่อ่านไม่ออก วิธีปรับปรุงการฝึกภาษาสำหรับเด็กออทิสติก

ภาษา

ภาษา ลิ้นใหญ่เป็นศัพท์ทั่วไปสำหรับปัญหาภาษาประเภทหนึ่ง … Read more