โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

วันลอยกระทง ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง

วันลอยกระทง ในวันลอยกระทงปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นและได้เข้าร่วมโครงการ

วันลอยกระทง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางโรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง และได้มีกิจกรรมประดิษฐ์กระทงขึ้น เพื่อแสดงฝีมือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

วันลอยกระทง

วันลอยกระทง

วันลอยกระทง

ลอยกระทง

ลอยกระทง