โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

ตารางเรียน ในแต่ระดับละสายชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1-6

ตารางเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยรวมนั้นมีทั้งหมด 6 สายชั้น ตามรูปดังนี้

ตารางเรียน ทั้งหมดมีรายละเอียดทั้งหมด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้

ตารางเรียน

ตารางเรียน

ตารางเรียน

ตารางเรียน

ตาราง

ตาราง