โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

 

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 13 13 26 1
อนุบาล 3 10 10 20 1
รวมชั้นอนุบาล 23 23 46 2
ป.1 10 17 27 1
ป.2 19 11 30 1
ป.3 13 17 30 1
ป.4 13 15 28 1
ป.5 14 12 26 1
ป.6 8 20 28 1
รวมชั้นประถมศึกษา 77 92 169 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 26 50 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 13 33 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 1 19 1
รวมชั้นมัธยมศึกษา 62 40 102 3
รวมทั้งหมด 162 155 317 11