โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

หมู่ที่ 2 บ้านปากช่อง ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 740734

โรงเรียนวัดปากช่อง

นายเจริญชัย วิวัฒน์สกุลไทย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

Previous slide
Next slide

ประวัติ โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

โรงเรียนวัดปากช่อง  เดิมตั้งอยู่ที่วัดนาสมอ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีนามว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลปากช่อง(วัดนาสมอ) เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2473

เป็นโรงเรียนแห่งแรกของตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง โดยใช้อาคารเรียนหลังคามุ่งแฝก มีนายบุญเพ็ง พุฒเครือ เสมียนธรรมการกิ่งอำเภอจอมบึง มาทำพิธีเปิด

ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2475 ขุนแจ่มประสาน ปลัดกิ่งอำเภอจอมบึง หลวงศรีสวัสดิ์ นายอำเภอจอมบึง นายเนื่อง วีระภะลัส ธรรมการอำเภอเมืองราชบุรี มาประชุมเลือกตั้งผู้แทนตำบลปากช่อง

ได้เห็นศาลาการเปรียญของวัดปากช่อง สมควรเป็นที่เล่าเรียน จึงย้ายโรงเรียนมาตั้งที่วัดปากช่อง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2475 จนถึงปัจจุบัน มีนามว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

ต่อมาทางการได้อนุมัติเงินประมาณ 400 บาท มอบให้สร้างเป็นอาคารเรียนถาวรขึ้น โดยให้พระอธิการแฟง จันทรานุมาศ เป็นครูใหญ่ และหาเงินสมทบเรื่อยมา จนได้ปลูกสร้างอาคารเรียนเรียบร้อย

เปิดใช้เรียนเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2479 เป็นอาคารเรียน แบบ ค. สิ้นค่าก่อสร้าง 2,500 บาท โดยไม่ต้องจ่ายค่าแรงเลย เพราะพระอธิการแฟง เป็นนายช่างด้วยตนเอง

ใช้แรงงานพระจนเป็นที่เรียบร้อย ทางราชการจึงเปลี่ยนนามโรงเรียนใหม่ ตามคำสั่ง ศึกษาธิการอำเภอว่า โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) เป็นต้นมา

รายการการได้รับบริจาคของ โรงเรียนวัดปากช่อง

ต่อมาอาคารเรียนชำรุดลงมาก ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นเงิน 160,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อ 28 สิงหาคม 2512 เสร็จเมื่อ 14 ธันวาคม 2512 เป็นอาคารเรียน แบบ ป 1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน บนพื้นที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 5 ไร่ ให้กับ โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

วันที่ 17 กันยายน 2514 ทางราชการอนุมัติเงินงบประมาณ 160,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ข จำนวน 4 ห้องเรียน

ในปี พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณ 45,000 บาท ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง กว้าง 9 เมตร ยาว 11 เมตร

1 มิถุนายน 2519 สภาตำบลปากช่อง อนุมัติเงิน 65,000 บาท สร้างอาคารเรียน ขนาด 2 ห้องเรียน โดยตั้งเสามุงหลังคาไว้ ต่อมาได้ทำการเทพื้นคอนกรีต ก่ออิฐฝาห้องเพิ่ม

โดยใช้แรงงานครู นักเรียน ภารโรง กรรมการศึกษา และผู้ปกครอง ด้วยเงินบริจาคเป็นเงิน 8,150 บาท และร่วมกับเจ้าอาวาส ทำฝาอาคารด้วยไม้ไผ่ สิ้นเงิน 10,000 บาท

20 สิงหาคม 2522 จังหวัดราชบุรี อนุมัติซ่อมประตู และช่องลม เป็นเงิน 7,149 บาท

ในปี พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 560,000 บาท

ปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดเป็นโรงเรียนวัดเขาปากช่อง ขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นปีแรก มีนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2541

ในปี พ.ศ.2542 ได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจ (มิยาซาว่า) จำนวน 2,000,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน บนพื้นที่ราชพัสดุ และได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม ราคา 170,000 บาท และได้รับงบประมาณ 90,000 บาท ต่อเติมห้องเรียน 1 ห้อง

รายชื่อบุคคลากร โรงเรียนวัดปากช่อง ปี 2545-2553

2 ธันวาคม 2545 นายอาคม ตรงเที่ยง ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7

กันยายน 2547 ใช้เงินบริจาคต่อเติมห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้อง เป็นเงิน 35,000 บาท

ธันวาคม 2547 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบแรก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

1 ตุลาคม 2548 นายสมนึก มหาผล ตำแหน่งครู ลาออก ตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด

พ.ศ.2548 ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม IP star ที่อาคาร สปช 105/29

พ.ศ. 2549 ดำเนินการทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้ชำระค่าที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคาร สปช 105/29 และขยายเขตพื้นที่เพิ่มเติม ทั้งนี้มีเรื่องเดิมอยู่ว่า นางสม อุ่นภักดิ์ ได้ยกที่ดินให้ โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

ใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 และนางสวย อุ่นภักดิ์ ได้ยกที่ดินให้โรงเรียนวัดปากช่องฯ ใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 ซึ่งเป็นการดำเนินการมาก่อนแล้ว

จึงได้รวมขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 29.8 ตารางวา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 สิ้นเงิน 320,000 บาท ทะเบียนเลขที่ รบ.760

1 ตุลาคม 2550 นางผ่องฉวี ลีเลิศ ลาออก ตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด

พ.ศ. 2550 ก่อสร้างอาคารห้องสมุด โดยใช้เงินบริจาค ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 11 เมตร จำนวน 1 หลัง สิ้นเงิน 380,000 บาท

จัดทำที่นั่งพร้อมรั้วเหล็ก หน้าอาคาร สปช 105/29 (อาคารมัธยม) โดยใช้นักเรียนช่วยกันดำเนินการสิ้นค่าใช้จ่าย 28,000 บาท

19 ธันวาคม 2550 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

12 มิถุนายน 2551 นางพรศิลป์ เหวันต์ ตำแหน่งครู ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

22 กันยายน 2551 นายอาคม ตรงเที่ยง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

พ.ศ. 2551 ก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการ โดยใช้ไม้เก่าและเงินบริจาคซื้อวัสดุเพิ่มเติม ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 11 เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง 80,000 บาท

ขยายเขตไฟฟ้าขนาด 3 เฟส และติดตั้งเสาไฟฟ้าภายในบริเวณโรงเรียนจำนวน 5 ต้น พร้อมติดไฟส่องสว่าง จำนวน 3 ดวง โดยใช้เงินอุดหนุนเป็นเงิน 63,500 บาท

ปีการศึกษา 2552 เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากช่องขึ้นใน โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

พ.ศ. 2552 นายอาคม ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากช่อง ฯ ประสานกับกรมทางหลวงชนบท ของบประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ขนาดกว้าง 4 – 5 เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 721 เมตร เป็นเงิน 1,999,000 บาท

1 เมษายน 2553 นายวิรัช เอี่ยมชื่น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษของ โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

12 มกราคม 2553 นางพรพิมล แจ่มจันทร์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อำเภอสวนผึ้ง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู ที่ โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)

30 มกราคม 2553 นายสุวิทย์ สุจริตรังษี ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดปากช่อง ฯ ขอเปลี่ยนตัวกับ นางสมบูรณ์ นิยมศาสตร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่าโขลง อำเภอเมืองราชบุรี

1 ตุลาคม 2553 นางพรรณพร รื่นเริง ตำแหน่ง ครู ลาออก ตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด

18 มิถุนายน 2553 รับย้าย นางชิดชม เปลื่องชนะ ตำแหน่งครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยาคม สพท.เพชรบุรี เขต 1

รายการที่ได้รับการจัดทำสิ่งต่างๆภายในโรงเรียน

ปี พ.ศ.2553 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลปากช่องได้รับงบประมาณตามโครงการไทยเข็มแข็ง (SP 2) ให้ดำเนินการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เป็นเงิน 564,200 บาท ติดตั้งระบบการค้นคว้าโดยใช้ Internet ภายในอาคารห้องสมุด เป็นเงิน 54,600 บาท เสร็จเมื่อ 11 มีนาคม 2553

10 มีนาคม 2553 จัดทำป้ายโรงเรียน แบบท่อนซุง สิ้นค่าก่อสร้าง 27,500 บาท

8 พฤษภาคม 2553 จัดทำหลังคาพลางแสงสนามเด็กเล่น หน้าอาคารอนุบาล

ก่อสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ แบบชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 13.5 เมตร โดยใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียน สิ้นค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 338,900 บาท ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 38,000 บีทียู

จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 76,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และติดตั้งโทรศัพท์พร้อมการเชื่อมต่อ Internet เสร็จสิ้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 53

24 พฤษภาคม 2553 ติดตั้งพัดลมเพิ่มให้กับห้องเรียนทุกห้อง จำนวน 28 เครื่อง เป็นเงิน50,400 บาท

28 พฤษภาคม 2553 ได้รับงบประมาณจากการแปรญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 (ส.ส.ปรีชญา ขำเจริญ) ต่อเติมอาคารห้องสมุด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร

เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นห้องเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 42,000 บาท

26 สิงหาคม 2553 จัดสร้างหลังคาพลางแสงบริเวณถนนหน้าอาคาร สปช105/29

1 พฤศจิกายน 2553 ปูกระเบื้องบริเวณหน้าอาคาร สปช 105/29 ใช้งบประมาณ 53,760 บาท

มกราคม 2554 ปรับพื้นที่ก่อสร้างสนามเซปัคตระก้อ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 16 เมตร ใช้งบประมาณ 40,800 บาท และต่อเติมหลังคาและเทพื้นคอนกรีตด้านหลังอาคาร สปช105/29 เพื่อทำที่จอดรถสำหรับนักเรียนใช้งบประมาณ 79,200บาท และต่อเติมห้องหลังห้องพักครู ใช้งบประมาณ 62,454 บาท

30 มกราคม 2554 กรมทรัพยากรน้ำ เริ่มขุดเจาะบ่อบาดาล 1 เมษายน 2554 เริ่มก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มสะอาด ตามโครงการน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคสำหรับนักเรียน เป็นเงิน 1,200,000 บาท

และโรงเรียนดำเนินการปูกระเบื้องพื้นเพิ่มเติม เพื่อขอรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพน้ำดื่มสะอาด จากกระทรวงสาธารณสุข เป็นเงิน 35,000 บาท

และติดตั้งตาข่ายรอบอาคาร เป็นเงิน 38,000 บาท แล้วเสร็จและส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดปากช่องฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 (ทำพิธีส่งมอบเป็นเอกสาร ในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ณ รร.โกลเด้น อ.เมือง จ.ราชบุรี)

ประวัติบุคคลากรของโรงเรียนวัดปากช่อง

31 มีนาคม 2554 นางชิดชม เปลื่องชนะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เมษายน 2554 นางลัดดาวัลย์ บัวงาม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

1 เมษายน 2554 นางพรศิลป์ เหวันต์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

1 พฤษภาคม 2554 นายสมไชย กระต่ายทอง ลาออก จากตำแหน่ง พนักงานราชการ

9 พฤษภาคม 2554 ต่อเติมชายคากันฝนด้านหน้าอาคาร สปช 105/29 งบประมาณ 79,000 บาท

1 มิถุนายน 2554 นายฑีฆายุ ปรางจันทร์ มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานราชการ

มิถุนายน 2554 ได้รับงบประมาณตามโครงการโรงเรียนหลักมาเรียนรวม จำนวน 120,000 บาท ปรับปรุงฝาห้องอาคารสภาตำบล และใช้เงินอุดหนุนปูกระเบื้องพื้น เป็นเงิน 48,600 บาท

14 กรกฎาคม 2554 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จึงดำเนินการเปลี่ยนฝาอาคาร ป 1 ข เป็นเงิน 98,000 บาท

26 กรกฏาคม 2554 ได้รับจัดสรรงบแปรญัตติ จำนวน 300,000 บาท ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสื่อคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 200,135 บาท และปูกระเบื้องชั้น 2 อาคาร สปช105/29 เป็นเงิน 99,835 บาท

15 สิงหาคม 2554 นายสมควร รุ่งเรือง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ โรงเรียนวัดพิกุลทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

29 กันยายน 2554 รับมอบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 2 จาน จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมโทรทัศน์สี (ชาร์ป) 21 นิ้ว จำนวน 18 เครื่อง

เครื่องรับและแปลสัญญาณดาวเทียม 9 เครื่อง ดำเนินการติดตั้งโดยเจ้าหน้าที่ทหาร(ค่ายสุรสีห์) 5 นาย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 และจัดทำชั้นวางโทรทัศน์

กันยายน 2554 นางทองสุข จันทร์ผกาพันธ์ นางอรวรรณ ลดารัตน์ นางเพ็ญแข โพธิ์น้อย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

6 ตุลาคม 2554 รับมอบฐานพระจากคุณมานพ คุณสุนีย์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ มูลค่า 40,000 บาท และนายอาคม ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) มอบพระปรางประทานพร หน้าตักกว้าง 27 นิ้ว สูง 90 เซนติเมตร เพื่อประดิษฐานไว้บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคาร สปช 105/29

กุมภาพันธ์ 2555 ติดตั้งตาข่ายรอบอาคารกีฬาและนันทนาการ เป็นเงิน 34,340 บาท

2 มีนาคม 2555 ติดตั้งตาข่ายรอบพื้นที่ที่ใช้รับประทานอาหารของนักเรียน ใช้งบประมาณจากเงินโครงการอาหารกลางวัน(งบดำเนินการ) เป็นเงิน 79,600 บาท

5 มีนาคม 2555 รับย้าย นางเกษร รุ่งเรือง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนวัดนาสมอ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดปากช่อง ฯ

30 มีนาคม 2555 นายประคอง เมฆนาคา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดปากช่องฯ ได้จัดการศึกษารวมกับโรงเรียนวัดนาสมอ โดย สพป.รบ.1มอบหมายให้โรงเรียนวัดปากช่องฯ เป็นโรงเรียนหลักนำนักเรียนโรงเรียนวัดนาสมอ มาเรียนรวมจำนวน 15 คน ครู 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักการ) 1 คน

รายการที่ทางโรงเรียนวัดปากช่อง ได้รับการบริจาคในปี 2555

14 พฤษภาคม 2555 ติดตั้งพัดลมเพิ่มให้กับห้องเรียนทุกห้อง จำนวน 41 เครื่อง เป็นเงิน 67,000 บาท

14 พฤษภาคม 2555 เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2555 สพป.รบ.1 จัดให้มีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม โดยโรงเรียนวัดนาสมอ มีนักเรียนมาเรียนรวม 15 คน ครู 2 คน คือ นายถาวร อุ่นเรือน ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ และนางสาวกรรณิการ์ กระดังงา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นักการภารโรง 1 คน คือ นายพุทธชาด พิมพ์ดีด ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

11 มิถุนายน 2555 ได้รับประมาณต่อเติมหลังคาอาคาร ป 1 ข จำนวน 100,000 บาท และงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 100,000 บาท

18 มิถุนายน 2555 ใช้เงินโครงการอาหารกลางวัน ก่อสร้างป้ายส่งเสริมสุขภาพ ขนาด 1.70 x 10 เมตร เป็นเงิน 19,000 บาท

25 มิถุนายน 2555 ได้รับงบประมาณติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน 6 ชุด เป็นเงิน 99,000 บาท

31 กรกฎาคม 2555 ติดตั้งระบบ Internet ของ บริษัทสามารถ คอเปอร์เรชั่น ที่อาคารอนุบาล

1 ตุลาคม 2555 นายถาวร อุ่นเรือน ครูโรงเรียนวัดนาสมอ ที่มาช่วยสอนที่โรงเรียนวัดปากช่องฯ ลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

ธันวาคม 2555 มูลนิธิประทีปเด็กไทย วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานครโดยคุณพรจิตต์ พงศ์วราภา บริจาคเงิน 240,000 บาท ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดปากช่องฯ ใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 300,381 บาท

มกราคม 2556 ก่อสร้างศาลาวิถีไทย วิถีพอเพียง เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับเครื่องใช้ของไทยในอดีตที่ผ่านมา โดยขอรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป

28 มีนาคม 2556 นางพรศิลป์ เหวันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดปากช่องฯ ได้จัดการศึกษารวมกับโรงเรียนวัดนาสมอ โดย สพป.รบ.1มอบหมายให้โรงเรียนวัดปากช่องฯ เป็นโรงเรียนหลักนำนักเรียนโรงเรียนวัดนาสมอ มาเรียนรวมจำนวน 14 คน ครู 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักการ) 1 คน

24 มิถุนายน 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

มิถุนายน 2556 ใช้เงินโครงการอาหารกลางวัน ก่อสร้างที่ล้างมือ ชั้นอนุบาล เป็นเงิน 18,166 บาท

มิถุนายน 2556 ใช้เงินอุดหนุน ต่อเติมหลังคาหน้าอาคาร สปช 105/29 เป็นเงิน 11,840 บาท และปรับปรุงหลังคาที่นั่งพักผ่อนของนักเรียน เป็นเงิน 25,526 บาท

7 ตุลาคม 2556 นางนิคม วิทยไพบูลย์สกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

13 ธันวาคม 2556 รับย้าย นายปรัชญา ฟองน้ำ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ จาก โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อ.จอมบึง สพป.รบ 1

ธันวาคม 2556 ก่อสร้างอาคารดนตรีไทย พื้นที่ 48 ตารางเมตร โดยต่อเติมโครงสร้างจากพื้นที่เดิม ใช้งบประมาณ รวม 123,945 บาท

5 กุมภาพันธ์ 2557 นางพรพิมล แจ่มจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

29 พฤษภาคม 2557 บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ร่วมกับพนักงานบริษัท ปูนอินทรีย์ ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด บริจาควัสดุก่อสร้างรั้วสนามเด็กเล่นอนุบาล และประตูห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ทาสี

10 มิถุนายน 2557 ตัวแทนสมาคม วาย ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ตรวจพื้นที่ก่อสร้างหลังคาและปูพื้นสนามเด็กเล่น โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท และทำพิธีเปิดป้าย

ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 มีคณะภริยาทูต จากประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน ฮังการี และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นายกสมาคมและเลขาสมาคม วาย ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มาร่วมทำพิธีเปิดป้าย

โดยมีนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง

30 กันยายน 2557 นายวิรัช เอี่ยมชื่น ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เกษียณอายุราชการ

ประวัติแรกเริ่มต้น โรงเรียนวัดปากช่อง จากปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดปากช่องฯ ได้จัดการศึกษารวมกับโรงเรียนวัดนาสมอ โดย สพป.รบ.1มอบหมายให้โรงเรียนวัดปากช่องฯ เป็นโรงเรียนหลักนำนักเรียนโรงเรียนวัดนาสมอ

มาเรียนรวมจำนวน 10 คน ครู 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักการ) 1 คน และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 นางสาวกรรณิการ์ กระดังงา ครูโรงเรียนวัดนาสมอ ได้รับการปรับปรุงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นตำแหน่ง ครู

ปีการศึกษา 2558 ไม่มีนักเรียนโรงเรียนวัดนาสมอ มาเรียนเนื่องจากย้ายมาโรงเรียนวัดปากช่องฯ

พฤษภาคม 2558 ติดตั้งตาข่าย ขนาด สูง 5 เมตร ยาว 20 เมตร กั้นสนามฟุตซอล ใช้งบประมาณ 46,675 บาท และเริ่มปรับพื้นที่ก่อสร้างห้องประชุม ขนาด ความกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร

9 มิถุนายน 2558 นายหัน กระต่ายทอง นำพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว เนื้อหินทราย มามอบให้โรงเรียนวัดปากช่องฯ โดยตั้งไว้แทนองค์เดิมที่หายไป ที่หน้าอาคาร สปช 105/29

25 มิถุนายน 2558 เริ่มปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น ระดับประถมศึกษา บริเวณโคนต้นยาง ซ่อมแซม จัดทำเครื่องเล่นสนามขึ้นใหม่ และจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล โดยสมาคม วาย ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 250,000 บาท และจัดพิธีรับมอบ เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

15 มิถุนายน 2558 ก่อสร้างอาคารห้องประชุม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ใช้เงินทั้งสิ้น 195,920 บาท

7 สิงหาคม 2558 ส่งตัว นางสาวกรรณิการ์ กระดังงา ตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดนาสมอ ช่วยราชการโรงเรียนวัดปากช่องฯ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียนวัดห้วยหมู อำเภอเมืองราชบุรี

1 กันยายน 2558 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ผ่านการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๘” ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ ๑๙๕๘ ลงวันที่ 12 เมษายน 2559

1 ตุลาคม 2558 นางอรวรรณ ลดารัตน์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เกษียณอายุราชการ

2 พฤศจิกายน 2558 รับย้าย นางขวัญจิรา กำไลศักดิ์ ตำแหน่ง ครู จาก โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง เริ่มทำสัญญาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ส่งมอบงานก่อสร้าง วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ใช้เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 3,998,279 บาท

ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคา ป 1 ข จำนวน 317,200 บาท

ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมฝ้าเพดาน สปช 105/29 หลังเก่า จำนวน 150,000 บาท

29 มกราคม 2559 ต่อเติมหลังคาด้านหน้าโรงอาหาร โดยใช้เงินอุดหนุน จำนวน 59,000 บาท

1 เมษายน 2559 ขอใช้เหลือจ่าย จากเงินงบประมาณ งานซ่อมฝ้าเพดาน อาคาร ป 1 ข จำนวน 77,500 บาท ปูกระเบื้องเคลือบ พื้นโรงอาหาร จำนวน 224 ตารางเมตร

28 มิถุนายน 2559 ต่อเติมห้องน้ำหลังห้องอนุบาล 2 ห้อง โดยใช้เงินอุดหนุน จำนวน 20,300 บาท

30 มิถุนายน 2559 ต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร ป 1ข โดยใช้เงินอุดหนุน จำนวน 62,000 บาท

1 กรกฎาคม 2559 นางสาวปุณยาพัค โห้แพร มารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่ 3202

1 ตุลาคม 2559 นายประคอง เมฆนาคา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เกษียณอายุราชการ

25 ตุลาคม 2559 ติดตั้งตาข่ายชั้นล่าง รอบอาคาร สปช 105/29 โดยใช้งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ของโรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท

14 พฤศจิกายน 2559 นายหัน กระต่ายทอง ประธานกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท ก่อสร้างศาลา และเทคอนกรีต หน้าอาคาร สปช 105/29 ปรับปรุง

รายชื่อบุคคลากร โรงเรียนวัดปากช่อง เริ่มต้นนับจากปีพ.ศ.2560

25 กันยายน 2560 นายปรัชญา ฟองน้ำ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

4 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดปากช่องฯ ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน3,415,500.- บาท เพื่อก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โดยมี บริษัท กาญจนบุรี สทรัคเชอร์ คอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ด้วยเงินจำนวน 2,700,000.- บาท

2 เมษายน 2561 นางสาวณัฐฐินันท์ แย้มพุก มารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่ 1496

16 พฤษภาคม 2561 นางสาวชรินทร์ทิพย์ สวัสดินาม มารายงานตัว เป็นครูอัตรจ้าง จากเงินรายได้ของสถานศึกษา

30 กันยายน นายอาคม ตรงเที่ยง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากช่อง เกษียณอายุราชการ พร้อมครูสายผู้สอน อีก 2 คนคือ นางทองสุข จันทร์ผกาพันธ์ุ

นางศรินทิพย์ พิชยานุวัฒน์

7 พฤศจิกายน 2561 นายเจริญชัย วิวัฒน์สกุลไทย ย้ายมาตำรงค์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากช่อง

4 มีนาคม 2562 นายปรัชญา ฟองนำ้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ไปตำรงค์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ท่ีโรงเรียนวัดเขาอีส้าน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

25 มีนาคม 2562 นางสมบูรณ์ นิยมศาสร์ ย้ายไปโรงเรียนวัดบางลี่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และนายสุวิทย์ สุจริตรังษี ย้ามมาดำรงค์ตำแหน่างท่ีโรงเรียนวัดปากช่อง

1 เมษายน 2652 นางสาวปฏิญญา บุญมี เอกภาษาอังกฤษ ได้รับย้ายมาตำรงค์ตำแหน่งท่ีโรงเรียนวัดปากช่อง

13 พฤษภาคม 2562 นางสาวชรินทร์ทิพย์ สวัสดินาม เอกดนตรี ครูจ้างสอนงบโรงเรียนจ้างเอง ได้ลาออก

1 มิถุนายน 2562 นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์ เอกคนตรี ครูจ้างสอนงบโรงเรียนจ้างเอง มารายงานตัว เป็นครูจ้าง สอนดนตรี

26 สิงหาคม 2562 นางสาวนุสรา ศิลาจันทร์ เอกคณิตศาสตร์ มารายงานตัวบรรจุใหม่่ตำแหน่งครูผู้ช่วยท่ีโรงเรียนวัดปากช่อง

12 ธันวาคม 2562 นายณัฐพงศ์ มูลนามน้อย เอกพละศึกษา มารายงานตัวบรรจุใหม่ท่ีโรงเรียนวัดปากช่อง

13 นายนิคม ชนะอินทร์ ครูชำนาญพิิเศษ ได้ย้ายจากโรงเรียนวัดศุงเนินราษำรบำรุง ตำบลปากช่อง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี มาตำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนวัดปากช่องเมื่อวันที

14 นางสาวลัดดาวัลย์ สร้อยเพชร เอกภาษาไทย มารายงานบรรจุใหม่ตำแหน่งครูผู้ช่วยท่ีโรงเรียนวัดปากช่อง

วิสัยทัศน์ (VISSION)

โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีระเบียบวินัย และเป็นคนดีของสังคม

พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ ของโรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) ที่ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและคณะครู ที่ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติและปรากฎแก่นักเรียนในโรงเรียนได้แก่
1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยตระหนักถึงตนเองและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจสมวัย
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีการเรียนรู้และภูมิใจในความเป็นไทย

เป้าหมาย (Goal)

เป้าหมาย ของโรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) ได้กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังนี้
1. นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ มีความรู้ ความสามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัด
2. นักเรียนมีความรู้ในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 5
3. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ และรู้จักเลือกสรรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
4. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และนำไปใช้ในวิถี่ชีวิตได้อย่างเหมาะสม
5. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพ อนามัย มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
7. นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม จริยธรรม
8. นักเรียนเห็นคุณค่า มีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย
9. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
10. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
11. นักเรียนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างเหมาะสม
13. โรงเรียนพร้อมเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา